Hvor­dan vi kan gjø­re krat­re om til ko­lo­ni­er som kan huse men­nes­ke­lig liv?

Må­nen er vår nær­mes­te nabo, men bare 12 per­so­ner har satt sine føt­ter på over­fla­ten. Si­den 1972 har de enes­te be­sø­ken­de vært ro­bo­ter, bane­far­tøy og son­der. Det var i lang tid li­ten in­ter­es­se for å dra til­ba­ke, men med bare tre rei­se­da­ger fra Jor­da er Må­nen et åpen­bart mål for vi­de­re ut­forsk­ning. Nå som fle­re...

Mil­jø­et på Må­nens over­fla­te er far­lig, men hvis vi kan finne en måte å kon­stru­e­re en base på, vil vi få til­gang til et vell av uten­om­jor­dis­ke res­sur­ser.

Må­nen er en før­s­te­klas­ses be­lig­gen­het for te­le­sko­per og kom­mu­ni­ka­sjons­ut­styr, og dets uni­ke mil­jø hol­der på le­de­trå­der om sol­sy­ste­mets his­to­rie. Må­nens po­ten­si­al er kjent for or­ga­ni­sa­sjo­ner over hele ver­den, og det er nå fle­re opp­drag un­der ut­vik­ling for å ut­fors­ke det­te nær­me­re. For øye­blik­ket er dis­se kon­sen­trert om å finne ut mer om Må­nens po­ten­si­al, men...

Logg inn for å lese resten av denne artikkelen.